Luns    12 de Abril do 2021
Inicio Xeral Axenda Administración
Xeral
Historia
Románico
Pazos
Situación
Feira
Ríos
Ocio
Turismo rural
Axenda
Teléfonos
Pedaneos
Asociacións
Fotos
Mapa de parróquias
Administración
Ordenanzas
Perfil do Contratante
Obras
Bandos
Emprego

 

FARMACIAS DE GUARDIA

 

 

Ordenanzas.

Modelos Formularios etc...

_____________________

 ____________________

PDF POR PARTES

PDF COMPLETO .RAR

__________________

 

 

 

 

 

 ________________

 

 

________________

 

Banco de Terras de Galicia

_____________________

 

Sistema de Información Territorial de Galicia

_____________________

 

Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas

 

_____________________

    PIC AGOLADA

Sede Electrónica do Catastro

____________________

 

Igape

____________________

Axuda Gratuita en Liña

____________________

 

___________________

 

 _______________

 

_______________

 


 

 

 

 

 

 

 

PLAN CONCELLOS 2021 - PUBLICIDADE CONTRATACIONS
PLAN CONCELLOS 2021 - PUBLICIDADE CONTRATACIONS

Anuncio de publicidade da axuda concedida pola Deputación de Pontevedra para a contratación de desempregados ao abeiro do Plan Concellos 2021

A Deputación de Pontevedra concedeu, por resolución da Xunta de Goberno do día 12/03/2021, unha axuda ao Concello de Agolada por importe de 156.685,50 euros destinada á contratación laboral de 16 persoas veciñas do Concello de Agolada que figuren como  desempregados/as, para a prestación de servizos mínimos de competencia municipal, de interese xeral ou social.

 

Aos efectos do establecido na base décimo oitava da convocatoria, que establece a obrigatoriedade de dar publicidade ás axudas concedidas, e para público coñecemento das persoas desempregadas que puidesen estar interesadas, achégase a relación de postos ofertados, que se irán tramitando a través do Servizo Público de Emprego (oficina de emprego de Lalín), así como as bases cos criterios de selección.

 

RESOLUCION DE CONCESIÓN DE AXUDAS LIÑA 3-XG DEPUTACIÓN 12/03/2021

 

NOMEAMENTO DO TRIBUNAL PARA PROCESO DE SELECCION  (31/03/2021)

 

ACTA SELECCION AUX ADMTVO (CON TAREFAS DE ATT PUBLICO) (06 04 2021)

 

                    

26/03/2021
máis información

O proxecto “Labora 2020” promove a posta en marcha de itinerarios integrados e personalizados para mellorar a formación e a empregabilidade das persoas desempregadas, respondendo a necesidades locais xeradoras de emprego nos sectores con maiores oportunidades de crecemento e creación de emprego.

 O presente procedemento regula as condicións de acceso, procedemento de inscrición, selección e participación polas que se rexerá a convocatoria pública das persoas beneficiarias nos itinerarios formativos do proxecto “Labora 2020”.

Itinerarios integrados personalizados

Os itinerarios personalizados de inserción que se desenvolverán a partir do mes de abril de 2021 son os seguintes:

Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais (SSCS0208)

482

horas

nivel de

certificado  2

Cambados
Lalín
Pontevedra (dúas edic.)
Vigo (dúas edic.)

 

Docencia da Formación Profesional para o Emprego (SSCE0110) 412 horas

nivel de

certificado 3

Guarda, A
Cangas
Lalín
Pontevedra (dúas edic.)
Vigo (dúas edic.)
Vilagarcía de Arousa

 

LABORA 2020

 

máis información

AP522T- APERTURA LISTAS CONTRATACION XUNTA

Inclusión nas listas para a cobertura temporal de postos. AP522T

Convocatoria 2021  

ABERTO O PRAZO:  01/03/2021 - 30/04/2021

27/02/2021
máis información

ED534A -TITULOS de BACHAREL

Inscrición para a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos.   ED534A

ABERTO O PRAZO:  03/03/2021 - 10/03/2021

 

28/02/2021
máis información

BONIFICACION IBI AGRICOLA 2021

ATA O 31 DE MARZO PODESE SOLICITAR A BONIFICACION DO IBI AGRARIO PARA O 2021.

SITUACIONS DOS SOLICITANTES.

1) AS PERSOAS SOLICITANTES EN ANOS ANTERIORES AOS QUE LLES CHEGOU RESOLUCIÓN DO ORAL ...

 

 

PODE CONTINUAR LENDO EN MAIS INFORMACIÓN.

 

DESCARGA ASOCIADA BANDO COMPLETO PDF

 

25/02/2021
máis información

IF303A - AXUDAS MERCA DE TAXIS

IF303A - Axudas para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de emisións cero e vehículos taxi ECO.

Convocatoria 2021    En prazo:  04/02/2021 - 14/10/2021

 

A onde acudir   Xunta de Galicia

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade    

Dirección Xeral de Mobilidade

Subdirección Xeral de Ordenación do Transporte

Servizo de Coordinación dos Plans de Transporte

San Caetano, s/n 15707  Santiago de Compostela(Coruña, A)

Teléfono: 981995053 / 881995077

Email: formacion.transportes@xunta.gal

https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/

03/02/2021
máis información

MT809B - Axudas económicas para paliar os danos producidos polo lobo

En plazo:  12/01/2021 - 02/11/2021

 

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de Pontevedra

Servizo de Patrimonio Natural de Pontevedra

 

R/ Fernández Ladreda, 43-2º

36003  Pontevedra  (Pontevedra)

 

Teléfono: 986805097 / 986805459

Fax: 986805436

máis información

VI406C - Programa de axudas para actuacions de rehabilitación enerxética en edificios existentes

En plazo:  02/01/2021 - 31/07/2021

 

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de Pontevedra

Área Provincial do Instituto Galego de Vivenda e Solo de Pontevedra

 

Alcalde Hevia 7

36071  Pontevedra  (Pontevedra)

Teléfono: 986805610 - 986805625

Email: subvencions.igvs.po@xunta.ga

máis información

PLAN CONCELLOS 2020 - LIÑA 2
PLAN CONCELLOS 2020 - LIÑA 2

 

A Deputación Provincial de Pontevedra aprobou á actuación denominada " Gasto corrente novo- consumo de electricidade", por importe de 8.337,00 euros, dentro da Liña 2 do denominado Plan Concellos 2020.- Expediente 2020043762.

 

De novo a Deputación atende ás necesidades dos concellos da provincia aportando financiación para entre outros fins cubrir gastos correntes ineludibles para o funcionamento das entidades locais da provincia.

16/10/2020

AXUDAS BASICAS DE EMERXENCIA SOCIAL-2020

 

 A Deputación de Pontevedra achega medio millón de euros en axudas básicas de emerxencia social para os concellos de menos de 20.000 habitantes

Carmela Silva: "Son axudas fundamentais e básicas para garantir unha sociedade máis xusta"

 A Deputación volve poñer os seus recursos á disposición dos servizos sociais comunitarios municipais dos 52 concellos de menos de 20.000 habitantes que as veciñas e veciños poden solicitar nos seus concellos. Neste eido, establécese unha contía de entre 7.000 e 10.900 euros por cada concello, en función da súa poboación e da porcentaxe de desemprego con respecto ao total.

Agolada e un ano máis un dos concellos que ten xa as axudas aprobadas.

ESCOITAR

 

máis información

FINANCIAMENTO EXTRAORDINARIO DEPUTACION- COVID19
FINANCIAMENTO EXTRAORDINARIO DEPUTACION- COVID19

 

A Deputación Provincial de Pontevedra aprobou unha serie de axudas que pretenden darlles resposta a situacións de grave emerxencia, tras a declaración do estado de alarma ante a crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

 

Ao Concello de Agolada lle corresponden unha cantidade de 27.256,15 euros adicados ao control do Covid-19  e ao suministro de equipamentos para os servizos básicos de emerxencia municipais.

 

Unha vez máis a Deputación se amosa sensible coas demandas sociais das entidades locais provinciais e atende a cubrir outra das numerosas incidencias e necesidades que se detectan ante situacións de emerxencia e imprevistas tales como a do Covid19.


AXUDAS A MULLERES VÍTIMAS VIOLENCIA DE XÉNERO SI434A

Convocatoria para o ano 2021 das axudas económicas individuais de carácter periódico de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero reguladas no artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo.

Prazo

Prazo de presentación: Aberto todo o ano

O prazo para a presentación de solicitudes comezará o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Anexos asociados

Documentación para a presentación

- A solicitude da axuda deberá presentarse no formulario normalizado, anexo I, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) xunto coa documentación sinalada no artigo 7 das citadas bases reguladoras da axuda.

 

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

 

 

07/01/2021
máis información

AVISO SOBRE NOVOS TRAMITES PARA CORTAS DE ARBORES

OS APROVEITAMENTOS MADEIREIROS REALIZARANSE A TRAVES DA NOVA PLATAFORMA CORWEB DA XUNTA DE GALICIA

Aprovechamientos madereros (CORWEB)

 

O 20 de maio publicouse o Decreto 73/2020, do 24 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos, micolóxicos e de resinas en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia. Esta norma modifica a tramitación dos aproveitamentos madeireiros e leñosos.
 
As principais novidades poden consultarse nesta guía rápida..

https://sede.xunta.gal/ficheiros/procedementos/CORWEB/guia-rapida-gal.pdf

23/07/2020
máis información

CONTRA O COVID -19... COLABORA ... ACTÚA DE XEITO RESPONSABLE

14/05/2020
máis información

COVID 19- CONCELLO de AGOLADA

O Concello de Agolada está a desenrolar actuacións en materia de control e vixianza da pandemia e na  loita contra o Covid-19.

Entre outras coordina sesións de desinfecciónción e limpeza en zonas con afluencia de público mediante os traballos de persoal de Protección Civil e persoal do Concello e o uso de maquinaria e equipos axeitados.

 

Así mesmo se traballa  na limpeza e desinfección de zonas coma o Centro de Saude, de xeito periódico e coordinado coa Xunta de Galicia, como o do pasado día martes 14/04/2020.

 

Os servizos sociais continúan a desenrolar as súas tarefas en todos os campos tales coma reparto de alimentos, e atención do servizo do SAF para o que se está a investir unha importante partida económica en equipos de protección na procura da seguridade tanto de traballadores coma de usuarios.

 

Os telefonos directos dos servizos sociais  son 665 47 48 02 e 662 10 90 38.


Alternativa para a comercialización de produtos agrogandeiros de proximidade
A canle alternativa funcionará mediante a posta en contacto por parte da Consellería do Medio Rural dos agricultores, gandeiros e industrias de transformación de produtos agrogandeiros que se adhiran a ela.

ESCOITAR

PDF

 

14/04/2020
máis información

INFORMACION COVID-19

 

MAIS INFORMACIÓN A TRAVÉS DO SERGAS

03/03/2020
máis información

NOVO LOCAL DA OFICINA AGRARIA COMARCAL

19/09/2019
máis información

INFORMACIÓN AO CONTRIBUINTE

 ORAL CENTRAL

Avenida de Marín, 9 baixo
36003 Pontevedra
Tel. +34 986 804 100
Fax +34 986 853 015
E-mail: informacion.oral@depo.es

 

ORAL Lalín (Deza)

  • Enderezo Praza de Galicia, núm. 1, edificio Castro Tecnolóxico
  • 36500 Lalín
  • 42.660629776972100, -8.116347102685495
  • Teléfono 886 217 100
  • Horario De luns a venres, de 9:00 a 14:00 h

Servizos  Oficina Virtual Tributaria

máis información

Ligazóns
XUNTA
Dep. de Pontevedra
Axencia Tributaria
SERGAS
Ligazóns en Agolada
C.E.I.P
Banda de Música
Extra info
mapa
O tempo

Servizos electrónicos

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Preme AQUÍ

xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

DESCARGA AQUÍ OS

TEUS IMPRESOS

 

PADRÓN HABITANTES

 

ELECCIONS GALICIA

12 XULLO

 

 

 

    VIOLENCIA

    DE XÉNERO

 ______________________

Premios e concursos

 __________________

 FORMACIÓN

 

CURSOS CELGA

 

 

 

IGUALDADE

 

 

_____________________

DESENROLO RURAL

AGROopOrtunidades
   NOVOS CULTIVOS

 ____________________

AXUDAS E SUBVENCIONS

_____________________

ORIENTACIÓN LABORAL

Guía de axudas públicas 2019

 ___________________

IGVS Xunta

AXUDAS

A COMPRA

DE VIVENDA

 

TRADUCE A WEB

AO TEU IDIOMA

Herramienta de traducción gratuita de páginas web
 

LIGAZÓNS

 

MOSTRAS ARTESANIA AGOSTO

 EDICION 2020- AVANCE


 

 

 

 

 

EDICION 2019 (XXIII)

Enlace

 

EDICION 2018 (XXII)

info XXII Mostra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventosa
 
__________________

 

OFERTAS DE EMPREGO

__________________

_________________

 

  

 

________________

 

GANDEIRÍA

ECOLÓXICA

_______________

VESPA VELUTINA

Info Xunta Galicia


Información Útil

Vídeos Trampas

 


 

 


Inicio Xeral Axenda Administración
© Concello De Agolada