Domingo    28 de Novembro do 2021
Inicio Xeral Axenda Administración
Xeral
Historia
Románico
Pazos
Situación
Feira
Ríos
Ocio
Turismo rural
Axenda
Teléfonos
Pedaneos
Asociacións
Fotos
Mapa de parróquias
Administración
Ordenanzas
Perfil do Contratante
Obras
Bandos
Emprego

 

FARMACIAS DE GUARDIA

 

 

Ordenanzas.

Modelos Formularios etc...

_____________________

 ____________________

PDF POR PARTES

PDF COMPLETO .RAR

__________________

 

 

 

 

 

 ________________

 

 

________________

 

Banco de Terras de Galicia

_____________________

 

Sistema de Información Territorial de Galicia

_____________________

 

Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas

 

_____________________

    PIC AGOLADA

Sede Electrónica do Catastro

____________________

 

Igape

____________________

Axuda Gratuita en Liña

____________________

 

___________________

 

 _______________

 

_______________

 


 

 

 

 

 

 

 

 

máis información

OPOSICIONS A POLICIAS LOCAIS- GALICIA 2021

 

 CONVOCATORIA

No DOG núm. 204 do 22 de outubro de 2021 publícase a ORDE do 5 de outubro de 2021 pola que se convoca o proceso selectivo para o acceso e ingreso nos corpos da Policía Local de Galicia, escala básica, categoría de policía, quendas de acceso libre e concurso.

No BOE núm. 259 do 29 de outubro de 2021 publícase a Resolución do 14 de outubro de 2021, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, referente á convocatoria de prazas de Policía Local en distintos concellos.

Prazo de presentación de solicitudes: do 2 ao 29 de novembro de 2021, ambos inclusive

Prazas ofertadas:

 • Acceso libre: 29
 • Concurso: 3

Distribución das prazas por concello:

1.- Prazas quenda de acceso libre

 • A Coruña: 2
 • A Illa de Arousa:  1
 • A Pobra de Trives:  2
 • Betanzos:  1
 • Narón:  2
 • Ortigueira:  1
 • Ponteareas:  2
 • Pontevedra: 5
 • Porto do Son:  3
 • Tui:  4
 • Valdoviño:  1
 • Vilagarcía de Arousa:  4
 • Viveiro:  1

2.- Prazas quenda de concurso

 • A Coruña:  2
 • Tui:  1

 

máis información

2ª EDICIÓN ACCIÓNS FORMATIVAS PROXECTO TI© EMPRENDES

Todas as accións teñen 125 horas de duración, dentro das cales se inclúen 25 horas de formación específica en emprendimento e titorías individuais e grupais de orientación na búsqueda de procura de traballo por conta propia ou allea.

 

DATA PREVISTAS DE INICIO: novembro/decembro de 2021 ata maio 2022 (sempre condicionado a ter grupo de 15 persoas interesadas):

Los cursos en aula mixta tienen sesiones en aula virtual y presencial, las cuales cuentan con bolsa para el desplazamiento

 

 

máis información

máis información

RESOLUCION DEPUTACION de PONTEVEDRA

 

 

máis información

máis información

RESULTADOS PROCESO SELECCION PERSOAL DIRECTIVO OBRADOIRO FREIXO
03/11/2021
máis información

OBRADOIRO FREIXO- RELACION ADMITIDOS E EXCLUIDOS
20/10/2021
máis información

LABORA DEPUTACION de PONTEVEDRA

 

O proxecto “Labora 2020” está dirixido aos colectivos vulnerables, indicados como tal na convocatoria de 2018 de axudas do Fondo Social Europeo, previstas no Programa Operativo de Emprego, Formación e Educación (POEFE), destinadas a entidades locais para a inserción das persoas máis vulnerables (AP-POEFE). Segundo o indicando nesta convocatoria, as persoas destinatarias deberán pertencer preferiblemente aos seguintes colectivos:

 • Persoas desempregadas de longa duración (PLD)
 • Mozas e mozos menores de 30 anos non atendidos no Programa Operativo de Emprego Xuvenil (POEX)
 • Persoas maiores de 55 anos
 • Persoas co certificado de discapacidade
 • Inmigrantes
 • De minorías étnicas ou comunidades marxinadas
 • Outros colectivos desfavorecidos: persoas que viven en fogares compostos dunha única persoa adulta con fillas ou fillos ao seu cargo; persoas sen fogar ou afectadas pola exclusión en materia de vivenda; vítimas de violencia de xénero, vítimas de discriminación por orixe racial ou étnica, orientación sexual e identidade de xénero; solicitantes de asilo; persoas con problemas de adicción; persoas reclusas e exreclusas; persoas perceptoras de rendas mínimas ou salarios sociais; persoas con fracaso ou abandono escolar
 • Outras persoas en situación de vulnerabilidade acreditada por un informe dos servizos sociais

 

O itinerario formativo dispoñe dunha axuda económica de 13,45€ por día de asistencia para aquelas persoas que non teñan ingresos individuais de calquera natureza superiores ao 75% do IPREM e asistan ao 90% da formación. 

máis información

RESOLUCION- MATERIAL DE BACHEO

OBRADOIRO O FREIXO. AVISO

AVISO

OBRADOIRO DE EMPREGO AGOLADA-RODEIRO-DOZÓN

MUNICIPAL  DOZÓN

Persoal, oposicións

CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “FREIXO”, PROMOVIDO POLOS CONCELLOS DE DOZÓN, RODEIRO E AGOLADA

 

De conformidade co decreto de 6 de outubro de 2021 faise pública a convocatoria para a selección do persoal directivo e docente do Obradoiro Dual de Emprego “Freixo” promovido polos concellos de Dozón, Rodeiro e Agolada: un director e dous docentes.

 

A convocatoria e as bases aprobadas publicaranse no taboleiro de anuncios do Concello de Dozón e no taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello de Dozón (www.dozon.sedeelectronica.gal) e no taboleiro de anuncios do Concello de Dozón e nas webs e taboleiros dos concellos de Rodeiro e Agolada. Ademais, enviaranse á oficina de emprego e tamén serán remitidas á Xefatura Territorial correspondente. O prazo de presentación de solicitudes será de cinco días naturais contados a partir do seguinte á data de publicación do presente anuncio.

 

En Dozón na data da sinatura electrónica ao marxe.

O Alcalde — Presidente.

Adolfo Campos Vázquez.

 

 

máis información

ACTUACION PLAN CONCELLOS - DEPUTACION DE PONTEVEDRA

 

O CONCELLO DE AGOLADA A TRAVÉS DAS AXUDAS CONVOCADAS POLA EXCMA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, DENTRO DO DENOMINADO PLAN CONCELLOS 2020- LIÑA 1-

 

EFECTUOU UN INVESTIMENTO POR IMPORTE DE 38.975,72 EUROS MEDIANTE O QUE SE REALIZAOU A ACTUACIÓN DENOMINADA

 

" MELLORA DE CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL CON FIRME DE ZAHORRA".

 

máis información

RESOLUCION DEPUTACION de PONTEVEDRA- MELLORAS DE CAMIÑOS

 

máis información

CORONAVIRUS
CORONAVIRUS
máis información

OBRADOIRO DE MADUREZ PARA MULLERES

máis información

CONCESION DE AXUDA- AGADER

AGADER ben de aprobar unha axuda por importe de 61.000,64 euros, para as actuacións incluídas dentro do denominado " Plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2021-2022- MR701E".

 

AS ACTUACIÓNS A DESENROLAR SON AS DENOMINADAS COMO

1.- Pista de aceso a pareclas agrícolas entre Galegos e Eidean.

2.- Pista de aceso a fincas agrícolas en Galegos.

 

A citada financiación se desglosa en dúas anualidades por importes do 50% en cada unha delas (30.500,32 euros). 

 

A anualidade do 2021 deberá de estar rematada e xustificada o 10 de setembro de 2021 namentres que a anulaidade correspondente ao 2022 ten como data límite o 10 de xuño de 2022. 

máis información

CONTRATACION- 2 OPERARIOS-RISGAS 2021

 

Renta de inclusión social de Galicia (RISGA).

 

O Concello de Agolada á petición de axudas para a contratación de dúas persoas como persoal do servizo de vias e obras dentro do procedemento TR351F 2021, e tras a aprobación pola Xunta de Galicia, Consellería de Emprego e Igualdade da axuda solicitada polo Concello de Agolada expón a seguinte documentación.

 

BASES QUE REXERAN O PRCEDEMENTO DE SELECCION PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL CON CARGO AS AXUDAS APROBADAS PARA O BO FIN DO PROCEDEMENTO TR351F 2021- RISGAS- NO CONCELLO DE AGOLADA

 

DECRETO DE APROBACION DA LISTAXE DE CANDIDATOS REMITIDA DENDE O SPEG E DE NOMEAMENTO E CONVOCATORIA DO TRIBUNAL SELECCIONADOR PARA A DATA DO XOVES 26 ÁS 12:00 HORAS

 

ACTA DE SELECCION DO TRIBUNAL CUALIFICADOR 26 AGOSTO 2021

 

máis información

IDAE: FEDER-EELL-2018-000099

RESOLUCIÓN por la que se estima FAVORABLEMENTE la solicitud de ayuda al AYUNTAMIENTO DE AGOLADA, titular de CIF: P3602000F, formulada en el contexto del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (B.O.E. nº 144, de 17 de junio de 2017).

máis información

MELLORA DE CAMIÑOS CON ASFALTADO ÓRREA- DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

Con data 24 de maio de 2021, elévase á Presidencia da Deputación  a seguinte PROPOSTA DE RESOLUCIÓN:

 

CONCEDER ao Concello de AGOLADA, CIF: P3602000F, unha subvención por reinvestimento de baixa, por importe de 16.901,92 euros co obxecto do financiamento do investimento “MELLORA DE CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL CON FIRME DE ASFALTO- PISTA DE ORREA” (Expdte 2021023033).


─ Autorizar e comprometer o gasto na aplicación 2021/942.9425.762.45.2019 do vixente orzamento provincial na que existe crédito suficiente para facer fronte ó gasto.

 


ANUNCIO FORMALIZACION CONTRATO ADMTVO EFIC ENERGETICA
27/12/2019

ANUNCIO EXPOSICION ICIO - MODIFICACION
09/07/2021

BASES PARA A CONTRATACION DE 3 SOCORRISTAS

 

O Concello de Agolada promove a contratación de 3 socorristas a xornada completa durante 2 meses para dar cobertura de vixianza no servizo de Socorrismo e Formacion acuatica en tempada de verán coa idea de poder atender a zona das piscinas municipais e da praia fluvial de Brocos.

 

Os interesados deberán estar inscritos coma demandantes de emprego non ocupados na oficina de emprego de referencia (Lalín)

A selección se efectuará de entre os candidatos remitidos polo SPEG.

 

BASES

DECRETO APROBACION LISTA CANDIDATOS E CONVOCATORIA DE ASPIRANTES  E TRIBUNAL PARA PROBAS DE SELECCION  09/07/2021

 

DECRETO DE SELECCION DE PERSONAL E CONTRATACION DE 3 BAÑISTAS SOCORRISTAS 12/07/2021

 

 

DECRETO CONVOCATORIA TRIBUNAL SELECCIÓN SOCORRISTAS. AMPLIACIÓN DA SONDAXE. 19/07/2021

1 ACTA SELECCION 3 SOCORRISTA 20/07/2021

2 ACTA SELECCION 3 SOCORRISTA 20/07/2021

01/07/2021
máis información

máis información

CAMPAMENTO DE VERAN AGOLADA 2021
25/06/2021

CONVOCATORIA PARA CUBRIR 3 POSTOS DE CONDUCTOR MOTOBOMBA 2021

DASE CONTA DAS BASES APROBADAS E QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO PARA A COBERTURA DE 3 POSTOS DE CONDUCTOR DE VEHÍCULO MOTOBOMBA NA TEMPADA DE VERÁN NO CONCELLO DE AGOLADA.

AS PERSOAS INTERESADAS DEBERÁN DE ENTREGAR NO REXISTRO DO CONCELLO, POR CALQUERA MEDIO VÁLIDO EN DEREITO, A SOLICITUDE QUE SE ACOMPAÑA COMO ANEXOS II e  III.

ENLACE ÁS BASES 

ANEXOS DE SOLICITUDE

RESOLUCION - LISTA DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS 24/06/2021

CONVOCATORIA TRIBUNAL E PROBAS DE SELECCION

ACTA 1- MERITOS

ACTA 2- PROBA TEORICA

ACTA 3-PROBA PRÁCTICA

18/06/2021
máis información

HORARIO DE VERÁN (de 9 a 14:30)

Comunicamos que o Horario de atención ao público e rexistro na Casa do Concello (Tlf 986 788 062) muda durante o verán e ata mediados de setembro será de 9:00 a 14:30 horas de Luns a venres.

Calquera documento pode ser remitido durante as 24 horas os 365 dias do ano a través da sede electrónica do Concello de Agolada.

 

 

16/06/2021
máis información

Plan Renove 2021 de maquinaria agrícola

 Administración convocante: Ministerio de Agricultura

Enlace axuda: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-B-2021-27734.pdf

Las máquinas pueden adquirirse desde el día 2 de junio. 

El plazo de solicitudes se abre el día 15 de junio y finaliza el 15 de septiembre.

Resumo:

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acaba de convocar las ayudas del Plan Renove de maquinaria agraria 2021, dotado con 6,55 millones de euros. La convocatoria se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este martes y las ayudas podrán comenzar a solicitarse a partir del 15 de junio.

 

Como novedad, en la convocatoria de 2021 se habilita una línea específica para incentivar la compra de máquinas para una aplicación localizada del purín (accesorios y cisternas), que sustituyan los sistemas de platos, abanicos o cañones. Esta línea estará dotada de 4 millones de euros.

máis información

Se tes entre 16 e 30 anos, non estás traballando nin estudando e vives nun concello rural.   INSCRÍBETE XA!!!

Cursos en formato de aula virtual (horario de 9 a 14 horas de luns a venres); excepto " Guía de itinerarios ao aire libre" e "Operario de xestión loxística e dixital de almacén (con módulo de carretilleiro)" , estos cursos se realizan na modalidade mixta con sesións presenciais que contarán con beca por día de desprazamento.

máis información

TI© EMPRENDES es un proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Diputación de Pontevedra que pretende mejorar la empleabilidad, tanto por cuenta propia como ajena, de la juventud que habite o vaya a habitar en alguno de los ayuntamientos rurales de la provincia. Su objetivo es formar a 390 jóvenes en 26 acciones formativas específicas y de emprendimiento, con el fin de vincularlas y vincularlos con su entorno y evitar la despoblación del rural.

 

DIRIGIDO A

 • Jóvenes de 16 a 30 años
 • Inscritas/os en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
 • Desempleadas/os
 • No integradas en el sistema de educación o formación
 • Residentes en los ayuntamientos rurales.

¿QUÉ OFRECEMOS?

 • Formación en materias específicas de cada zona
 • Tutorías personalizadas para la búsqueda de empleo 
 • Asesoramiento para la creación de tu propia empresa

CÓMO PUEDES PARTICIPAR

Podrás inscribirte en cualquiera de las acciones formativas, ya sean en el ayuntamiento en el que estás empadroada/o o en las de cualquier otro municipio participante

máis información

AXUDAS Á SINALIZACIÓN DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL
AXUDAS Á SINALIZACIÓN DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL

 

A Xunta de gobernio da Deputación Provincial de Pontevedra acordou,  na sua sesión do 4 de decembro de 2020, concederlle ao Concello de Agolada, unha achega de 4.341,15 euros para Sinalización de patrimonio municipal, áreas recreativas de valor natural e medioambiental, a traves da convocatoria de subvencións para a rehabilitación e a sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra.

 

 

Gracias a dita axuda se dotou de sinalización vertical unha serie de elementos e se investiu na  SINALIZACIÓN AREAS RECREATIVAS DE PONTE VILARIÑO, CARMOEGA Y BROCOS- AGOLADA.

 

25/06/2021

BOPPO número 104

xoves, 3 de xuño de 2021

máis información

Oferta de Empleo Público correspondiente a plazas de personal funcionario de los Cuerpos Docentes
DOG Núm. 102 Miércoles, 2 de junio de 2021
 

DECRETO 84/2021, de 12 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente a plazas de personal funcionario de los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2021.

 

máis información

COBRANZA PERÍODO VOLUNTARIO TAXAS/PREZOS PÚBLICOS

 

De conformidade co previsto nos artigos 21, 24 e 25 da Ordenanza fiscal xeral do órgano de xestión tributaria e recadación de recursos locais-ORAL, en relación co artigo 62.3 da Lei 58/2003, xeral tributaria e cos artigos 23, 24 e 25 do Regulamento xeral de recadación, de 29 de xullo de 2005, comunícaselles ás persoas interesadas que o período voluntario de cobranza das taxas e prezos públicos para o CONCELLO DE AGOLADA polo/s concepto/s relacionado/s comeza o 06 de maio e remata o 06 de xullo de 2021, ambas as dúas datas incluídas.

 

4º Trimestre 2020        Recollida Lixo

2º Semestre 2020         Auga, Canon de Auga e Sumidoiros

Centro de atención telefónica ORAL   886 211 400  

máis información

CARGO EN CONTA IVTM 2021

 

O vindeiro 7 de maio terá lugar o cargo en conta dos recibos de impostos de vehículos de tracción mecánica do ano 2021 a aqueles que o teñan na opción de domiciliación bancaria.  

 

O período voluntario para as demáis persoas contribuintes remata o vindeiro 8 de xuño.

máis información

SUBVENCIÓNS A COOPERATIVAS AGROGANDEIRAS PROVINCIA DE PONTEVEDRA

 

A porcentaxe máxima subvencionable será do 50 % do orzamento, sen prexuízo de que sexan compatibles con outras axudas recibidas doutros organismos.

Limitacións:
—— Importe do orzamento de gastos da actividade: máximo de 75.000,00 €
—— Importe da subvención: mínimo de 600,00 € e máximo de 35.000,00 €

 

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos. (https://sede.depo.gal).

 

O prazo para presentar as solicitudes será de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria e do seu extracto no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO).

máis información

PLAN CONCELLOS 2021 - PUBLICIDADE CONTRATACIONS
PLAN CONCELLOS 2021 - PUBLICIDADE CONTRATACIONS

Anuncio de publicidade da axuda concedida pola Deputación de Pontevedra para a contratación de desempregados ao abeiro do Plan Concellos 2021

A Deputación de Pontevedra concedeu, por resolución da Xunta de Goberno do día 12/03/2021, unha axuda ao Concello de Agolada por importe de 156.685,50 euros destinada á contratación laboral de 16 persoas veciñas do Concello de Agolada que figuren como  desempregados/as, para a prestación de servizos mínimos de competencia municipal, de interese xeral ou social.

 

Aos efectos do establecido na base décimo oitava da convocatoria, que establece a obrigatoriedade de dar publicidade ás axudas concedidas, e para público coñecemento das persoas desempregadas que puidesen estar interesadas, achégase a relación de postos ofertados, que se irán tramitando a través do Servizo Público de Emprego (oficina de emprego de Lalín), así como as bases cos criterios de selección.

 

RESOLUCION DE CONCESIÓN DE AXUDAS LIÑA 3-XG DEPUTACIÓN 12/03/2021

 

NOMEAMENTO DO TRIBUNAL PARA PROCESO DE SELECCION  (31/03/2021)

ACTA SELECCION AUX ADMTVO (CON TAREFAS DE ATT PUBLICO) (06 04 2021)

 

PLAN CONCELLOS 2021- XORNALISTA (12/04/2021)

PUBLICACION DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS (12/04/2021)

 

CONVOCATORIA DO TRIBUNAL CUALIFICADOR E REALIZACION DE PROBAS AO PERSOAL ADMITIDO

 

ACTA SELECCION XORNALISTA - 13/04/2021

 

CONVOCATORIA DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PROBAS PERSOAL DE OBRAS E SERVIZOS PLAN CONCELLOS 2021  (21/04/2021)

 

RECTIFICACION ERROS CONVOCATORIA PROBAS PLAN CONCELLOS (2021 21/04/2021)

 

ACTAS SELECCION TRABALLADORES PLAN CONCELLOS 2021

 

 

                    

26/03/2021
máis información

O proxecto “Labora 2020” promove a posta en marcha de itinerarios integrados e personalizados para mellorar a formación e a empregabilidade das persoas desempregadas, respondendo a necesidades locais xeradoras de emprego nos sectores con maiores oportunidades de crecemento e creación de emprego.

 O presente procedemento regula as condicións de acceso, procedemento de inscrición, selección e participación polas que se rexerá a convocatoria pública das persoas beneficiarias nos itinerarios formativos do proxecto “Labora 2020”.

Itinerarios integrados personalizados

Os itinerarios personalizados de inserción que se desenvolverán a partir do mes de abril de 2021 son os seguintes:

Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais (SSCS0208)

482

horas

nivel de

certificado  2

Cambados
Lalín
Pontevedra (dúas edic.)
Vigo (dúas edic.)

 

Docencia da Formación Profesional para o Emprego (SSCE0110) 412 horas

nivel de

certificado 3

Guarda, A
Cangas
Lalín
Pontevedra (dúas edic.)
Vigo (dúas edic.)
Vilagarcía de Arousa

 

LABORA 2020

 

máis información

CALENDARIO DE TRIBUTACIÓN 2021

máis información

PLAN MELLORA DE CAMIÑOS 2020 MR701E

AGADER, ven de subvencionar por importe de 27.815,48 euros a execución do proxecto denominado EIDEAN 2 dentro do Plan de mellora de camiños de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021 (MR701E).

 

 

máis información

MT809B - Axudas económicas para paliar os danos producidos polo lobo

En plazo:  12/01/2021 - 02/11/2021

 

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de Pontevedra

Servizo de Patrimonio Natural de Pontevedra

 

R/ Fernández Ladreda, 43-2º

36003  Pontevedra  (Pontevedra)

 

Teléfono: 986805097 / 986805459

Fax: 986805436

máis información

PLAN CONCELLOS 2020 - LIÑA 2
PLAN CONCELLOS 2020 - LIÑA 2

 

A Deputación Provincial de Pontevedra aprobou á actuación denominada " Gasto corrente novo- consumo de electricidade", por importe de 8.337,00 euros, dentro da Liña 2 do denominado Plan Concellos 2020.- Expediente 2020043762.

 

De novo a Deputación atende ás necesidades dos concellos da provincia aportando financiación para entre outros fins cubrir gastos correntes ineludibles para o funcionamento das entidades locais da provincia.

16/10/2020

AXUDAS BASICAS DE EMERXENCIA SOCIAL-2020

 

 A Deputación de Pontevedra achega medio millón de euros en axudas básicas de emerxencia social para os concellos de menos de 20.000 habitantes

Carmela Silva: "Son axudas fundamentais e básicas para garantir unha sociedade máis xusta"

 A Deputación volve poñer os seus recursos á disposición dos servizos sociais comunitarios municipais dos 52 concellos de menos de 20.000 habitantes que as veciñas e veciños poden solicitar nos seus concellos. Neste eido, establécese unha contía de entre 7.000 e 10.900 euros por cada concello, en función da súa poboación e da porcentaxe de desemprego con respecto ao total.

Agolada e un ano máis un dos concellos que ten xa as axudas aprobadas.

ESCOITAR

 

máis información

FINANCIAMENTO EXTRAORDINARIO DEPUTACION- COVID19
FINANCIAMENTO EXTRAORDINARIO DEPUTACION- COVID19

 

A Deputación Provincial de Pontevedra aprobou unha serie de axudas que pretenden darlles resposta a situacións de grave emerxencia, tras a declaración do estado de alarma ante a crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

 

Ao Concello de Agolada lle corresponden unha cantidade de 27.256,15 euros adicados ao control do Covid-19  e ao suministro de equipamentos para os servizos básicos de emerxencia municipais.

 

Unha vez máis a Deputación se amosa sensible coas demandas sociais das entidades locais provinciais e atende a cubrir outra das numerosas incidencias e necesidades que se detectan ante situacións de emerxencia e imprevistas tales como a do Covid19.


AXUDAS A MULLERES VÍTIMAS VIOLENCIA DE XÉNERO SI434A

Convocatoria para o ano 2021 das axudas económicas individuais de carácter periódico de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero reguladas no artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo.

Prazo

Prazo de presentación: Aberto todo o ano

O prazo para a presentación de solicitudes comezará o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Anexos asociados

Documentación para a presentación

- A solicitude da axuda deberá presentarse no formulario normalizado, anexo I, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) xunto coa documentación sinalada no artigo 7 das citadas bases reguladoras da axuda.

 

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

 

 

07/01/2021
máis información

AVISO SOBRE NOVOS TRAMITES PARA CORTAS DE ARBORES

OS APROVEITAMENTOS MADEIREIROS REALIZARANSE A TRAVES DA NOVA PLATAFORMA CORWEB DA XUNTA DE GALICIA

Aprovechamientos madereros (CORWEB)

 

O 20 de maio publicouse o Decreto 73/2020, do 24 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos, micolóxicos e de resinas en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia. Esta norma modifica a tramitación dos aproveitamentos madeireiros e leñosos.
 
As principais novidades poden consultarse nesta guía rápida..

https://sede.xunta.gal/ficheiros/procedementos/CORWEB/guia-rapida-gal.pdf

23/07/2020
máis información

CONTRA O COVID -19... COLABORA ... ACTÚA DE XEITO RESPONSABLE

14/05/2020
máis información

Alternativa para a comercialización de produtos agrogandeiros de proximidade
A canle alternativa funcionará mediante a posta en contacto por parte da Consellería do Medio Rural dos agricultores, gandeiros e industrias de transformación de produtos agrogandeiros que se adhiran a ela.

ESCOITAR

PDF

 

14/04/2020
máis información

INFORMACION COVID-19

 

MAIS INFORMACIÓN A TRAVÉS DO SERGAS

03/03/2020
máis información

NOVO LOCAL DA OFICINA AGRARIA COMARCAL

19/09/2019
máis información

INFORMACIÓN AO CONTRIBUINTE

 ORAL CENTRAL

Avenida de Marín, 9 baixo
36003 Pontevedra
Tel. +34 986 804 100
Fax +34 986 853 015
E-mail: informacion.oral@depo.es

 

ORAL Lalín (Deza)

 • Enderezo Praza de Galicia, núm. 1, edificio Castro Tecnolóxico
 • 36500 Lalín
 • 42.660629776972100, -8.116347102685495
 • Teléfono 886 217 100
 • Horario De luns a venres, de 9:00 a 14:00 h

Servizos  Oficina Virtual Tributaria

máis información

Ligazóns
XUNTA
Dep. de Pontevedra
Axencia Tributaria
SERGAS
Ligazóns en Agolada
C.E.I.P
Banda de Música
Extra info
mapa
O tempo

Servizos electrónicos

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Preme AQUÍ

xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

DESCARGA AQUÍ OS

TEUS IMPRESOS

 

PADRÓN HABITANTES

  FACEBOOK

 

 

    VIOLENCIA

    DE XÉNERO

 ______________________

Premios e concursos

 __________________

 FORMACIÓN

 

CURSOS CELGA

 

 

 

IGUALDADE

 

 

_____________________

DESENROLO RURAL

AGROopOrtunidades
   NOVOS CULTIVOS

 ____________________

AXUDAS E SUBVENCIONS

_____________________

ORIENTACIÓN LABORAL

Guía de axudas públicas 2019

 ___________________

IGVS Xunta

AXUDAS

A COMPRA

DE VIVENDA

 

TRADUCE A WEB

AO TEU IDIOMA

Herramienta de traducción gratuita de páginas web
 

LIGAZÓNS

 

MOSTRAS ARTESANIA AGOSTO

 EDICION 2020- AVANCE


 

 

 

 

 

EDICION 2019 (XXIII)

Enlace

 

EDICION 2018 (XXII)

info XXII Mostra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventosa
 
__________________

 

OFERTAS DE EMPREGO

__________________

_________________

 

  

 

________________

 

GANDEIRÍA

ECOLÓXICA

_______________

VESPA VELUTINA

Info Xunta Galicia


Información Útil

Vídeos Trampas

 


 

 


Inicio Xeral Axenda Administración
© Concello De Agolada