Martes    19 de Xaneiro do 2021
Inicio Xeral Axenda Administración
Xeral
Historia
Románico
Pazos
Situación
Feira
Ríos
Ocio
Turismo rural
Axenda
Teléfonos
Pedaneos
Asociacións
Fotos
Mapa de parróquias
Administración
Ordenanzas
Perfil do Contratante
Obras
Bandos
Emprego

 

FARMACIAS DE GUARDIA

 

 

Ordenanzas.

Modelos Formularios etc...

_____________________

 ____________________

PDF POR PARTES

PDF COMPLETO .RAR

__________________

 

 

 

 

 

 ________________

 

 

________________

 

Banco de Terras de Galicia

_____________________

 

Sistema de Información Territorial de Galicia

_____________________

 

Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas

 

_____________________

    PIC AGOLADA

Sede Electrónica do Catastro

____________________

 

Igape

____________________

Axuda Gratuita en Liña

____________________

 

___________________

 

 _______________

 

_______________

 


 

 

 

 

 

 

 

máis información

máis información

MT809B - Axudas económicas para paliar os danos producidos polo lobo

En plazo:  12/01/2021 - 02/11/2021

 

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de Pontevedra

Servizo de Patrimonio Natural de Pontevedra

 

R/ Fernández Ladreda, 43-2º

36003  Pontevedra  (Pontevedra)

 

Teléfono: 986805097 / 986805459

Fax: 986805436

máis información

VI406C - Programa de axudas para actuacions de rehabilitación enerxética en edificios existentes

En plazo:  02/01/2021 - 31/07/2021

 

Xunta de Galicia

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de Pontevedra

Área Provincial do Instituto Galego de Vivenda e Solo de Pontevedra

 

Alcalde Hevia 7

36071  Pontevedra  (Pontevedra)

Teléfono: 986805610 - 986805625

Email: subvencions.igvs.po@xunta.ga

máis información

AXUDAS A MULLERES VÍTIMAS VIOLENCIA DE XÉNERO SI434A

Convocatoria para o ano 2021 das axudas económicas individuais de carácter periódico de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero reguladas no artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo.

Prazo

Prazo de presentación: Aberto todo o ano

O prazo para a presentación de solicitudes comezará o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Anexos asociados

Documentación para a presentación

- A solicitude da axuda deberá presentarse no formulario normalizado, anexo I, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) xunto coa documentación sinalada no artigo 7 das citadas bases reguladoras da axuda.

 

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

 

 

07/01/2021
máis información

Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable AGOLADA

Ao abeiro da Orde do 5 de maio de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais asinantes do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía Sostible cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020 se lle concedeu ao CONCELLO DE AGOLADA, unha axuda para a asistencia técnica na elaboración dun Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable (PACES).

 

31/08/2020
máis información

DEPUTACION DE PONTEVEDRA

CONCURSO

26/10/2020
máis información

CAMPAÑA VACINACIÓN ANTIGRIPAL 2020
CAMPAÑA VACINACIÓN ANTIGRIPAL 2020

A partir do vindeiro 13 de outubro o Sergas inicia a campaña 2020 de vacinación antigripal, para todas as persoas de 60 ou máis anos e os menores de dita idade en grupo de risco.

Cando vacinarse?

Do 13 de outubro ao 31 de decembro

A campaña de vacinación comeza o día 13 de outubro e finaliza o 31 de decembro, polo que se dispón de tempo suficiente para vacinarse, sen necesidade de acudir os primeiros días de campaña, evitando así aglomeracións e esperas innecesarias

06/10/2020
máis información

La AESAN publica un tríptico informativo para prevenir la triquinosis por autoconsumo de carne de jabalí.

Descargar tríptico

Descargar material por páginas

 

 

 

22/10/2020
máis información

SORTEO CANDIDATOS A XURADOS

Exposición ao público da lista provisional de candidatos a xurados

De conformidade co previsto no artigo 13.4 da Lei Orgánica 5/1995, reguladora do Tribunal do Xurado, faise público para xeral coñecemento que a lista provisional de candidatos a xurados permanecerá exposta ao público na Secretaría do Concello entre os días 16 e 31 de outubro, ambos inclusive.

Os candidatos provisionalmente elixidos como xurados no Concello de Agolada son:

 • Calvo Iglesias, Antolín.
 • González Negro, Nerea.
 • Pintor López, Avelina.
 • Vilar Castro, Marcos.

O período de vixencia dos candidatos elixidos rematará o día 31 de decembro de 2022.

14/10/2020

ANUNCIO
 
EXPOSICIÓN PÚBLICA DOS PADRÓNS E DAS LISTAS COBRATORIAS DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS DE VARIOS CONCEPTOS, EXERCICIOS E CONCELLOS DA PROVINCIA E A SÚA COBRANZA

Agolada 1º trimestre 2020 Recollida Lixo

COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS
De conformidade co previsto nos artigos 21, 24 e 25 da Ordenanza fiscal xeral do órgano de xestión tributaria e recadación de recursos locais-ORAL, en relación co artigo 62.3 da Lei 58/2003, xeral tributaria e cos artigos 23, 24 e 25 do Regulamento xeral de recadación, de 29 de xullo de 2005, comunícaselles ás persoas interesadas que o
período voluntario de cobranza das taxas e prezos públicos para os concellos e conceptos relacionados, de acordo co calendario excepcional aprobado como consecuencia da crise sanitaria provocada pola COVID-19 e o posterior estado de alarma comeza o 16 de setembro e remata o 16 de novembro de 2020, ambas as dúas datas incluídas.

14/09/2020

A Deputación de Pontevedra e Abanca lanzan unha aplicación móbil que facilita o pagamento dos tributos municipais.

máis información

EXPOSICIÓN PÚBLICA DOS PADRÓNS E DAS LISTAS COBRATORIAS DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS DE VARIOS CONCEPTOS, EXERCICIOS E CONCELLOS DA PROVINCIA E A SÚA COBRANZA.

 COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS

De acordo co calendario excepcional aprobado como consecuencia da crise sanitaria provocada pola COVID-19 e o posterior estado de alarma comeza o 15 de xullo e remata o 15 de setembro de 2020, ambas as dúas datas incluídas.

Están ao cobro en AGOLADA os recibos seguintes

LIXO - 4Trimestre do 2019

AUGA- 2 Semestre do 2019

Máis información:

máis información

PIDE CITA PREVIA NO 900 100 828

PROTOCOLO DE SEGURIDADE AQUI.

09/08/2020

AMPLIACIÓN DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

  PROGRAMAS REACTIVA COMERCIO, TURISMO 

 

A Xunta vén de ampliar ata o 17 de agosto o prazo de presentación de solicitudes das axudas dos programas Reactiva Comercio, Turismo e Servizos Seguros, postos en marcha para impulsar a reactivación dos sectores dos servizos, o comercio, o turismo e o transporte, apoiando a instalación de medidas de protección que garantan a seguridade de traballadores e clientes.

Autónomos e pemes poden solicitar estes apoios mediante unha tramitación rápida e sinxela que inclúe a achega de anticipos no momento da resolución favorable da axuda, pola metade da contía dos investimentos realizados. As medidas subvencionadas poden ser novas ou estar xa realizadas desde a declaración do estado de alarma

As axudas destinaranse a cubrir os gastos realizados para a adquisición de equipos de protección individual e de desinfección; a adaptación dos espazos con equipamento de seguridade e redución do contacto entre persoas; a realización das obras de renovación, limpeza e ventilación do aire; e a posta á disposición dos clientes de información relativa ás medidas hixiénicas e de protección. 

Máis información:
Programa Reactiva Comercio Seguro
Programa Reactiva Servizos Seguros
Programa Reactiva Turismo Seguro

informa@igape.es e teléfonos 900 81 51 51 - 981 54 11 47

31/07/2020

OBRIGADO REXISTRO DE VISITANTES A GALICIA

O CONCELLO DE AGOLADA INFORMA A TODOS OS VISITANTES QUE:

Por orde da Xunta de Galicia se establece un protocolo de rexistro de turistas e visitantes que se acheguen a Galicia nestes días. O rexistro e obrigatorio e a non aplicación do mesmo polos interesados conlevará posibles sancións .

 

30/07/2020
máis información

AVISO SOBRE NOVOS TRAMITES PARA CORTAS DE ARBORES

OS APROVEITAMENTOS MADEIREIROS REALIZARANSE A TRAVES DA NOVA PLATAFORMA CORWEB DA XUNTA DE GALICIA

Aprovechamientos madereros (CORWEB)

 

O 20 de maio publicouse o Decreto 73/2020, do 24 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos, micolóxicos e de resinas en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia. Esta norma modifica a tramitación dos aproveitamentos madeireiros e leñosos.
 
As principais novidades poden consultarse nesta guía rápida..

https://sede.xunta.gal/ficheiros/procedementos/CORWEB/guia-rapida-gal.pdf

23/07/2020
máis información

PLAN RENOVE ELECTRODOMESTICOS E DOMOTICA

concesión de subvenciones para la renovación de electrodomésticos y la implantación de domótica energética en viviendas ubicadas en Galicia por parte de personas físicas

En plazo:  01/07/2020 - 30/09/2020

 

a) Actuación 1. Plan Renove de electrodomésticos.

 

Es subvencionable la renovación de electrodomésticos de las tipologías indicadas en la siguiente tabla por otros nuevos de la misma tipología y con etiqueta de clasificación energética A+++. En el caso de las encimeras es subvencionable la sustitución de la encimera preexistente de cualquier tecnología por otra nueva de inducción total. Para acceder a la subvención hay que entregar el electrodoméstico retirado a un gestor autorizado.

 • Frigorífico y frigorífico-congelador con clasificación energética A+++
 • Congelador con clasificación energética A+++
 • Lavadora A+++
 • Lavavajillas A+++
 • Encimeras de inducción total

b) Actuación 2. Instalaciones domóticas energéticas.

Son subvencionables las nuevas instalaciones de elementos domóticos energéticos citados en la siguiente tabla y la adaptación de las instalaciones existentes para su integración efectiva:

 • Monitorización térmica de la vivienda (sensores de humedad, temperatura, CO2 y/o radón y termostatos comunicados con un equipo centralizado)
 • Monitorización eléctrica de la vivienda (medidores de consumo, racionalizadores de potencia, actuadores para la programación de encendidos y fotocélulas comunicados con un equipo centralizado)

Consellería de Economía, Emprego e Industria

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA (INEGA)

R/ Avelino Pousa Antelo, 5 San Lázaro

15707  Santiago de Compostela  (Coruña, A)

Teléfono: 981541538

Fax: 981541515

01/07/2020
máis información

OFERTA EMPREGO TEMPORAL- 3 POSTOS de CONDUCTORES MOTOBOMBA

O Concello de Agolada abre un prazo de presentación de solicitudes para cubrir de xeito temporal 3 postos de traballo vacantes como conductor operador de vehículo motobomba segundo o establecido no Convenio de colaboración coa Consellería do Medio Rural para o ano 2020..

Prazo de presentación de instancias ate o día 07 de xullo de 2020.

Contrato temporal de 3 meses de duración a xornada completa. Data de incio prevista para o 10 de xullo.

Sistema de seleccion concurso oposicion, proba práctica, proba teórica, valoración de méritos e experiencia profesional.  Data prevista de realización 08/07/2020.

A presentación de instancias se efectuará ate o 7 de xullo as 14:00 horas preferentemente nas oficinas municipais do Concello de Agolada, ou según o indicado nas bases.

 

MODELO de INSTANCIA

 

03/07/2020

IG524C- AXUDAS PARA CUSTES DERIVADOS DO COVID NO COMERCIO RETALLISTA

Estas axudas focalízanse no sector de comercio retallista e coidados persoais, formado maioritariamente por pemes que deben afrontar investimentos extraordinarios para adecuar os locais en que se exerce a actividade económica ás novas condicións sanitarias.

Plazo de presentación: ABERTO

20/06/2020 - 31/07/2020

1. Medidas de protección dos empregados e clientes 

2. A adaptación do establecemento comercial para reducir o contacto

3. A adquisición de medios de protección e hixiene para comerciantes e clientes

4. A instalación de equipamentos de desinfección de superficies, ambientes e produtos

5. A contratación de servizos para reforzar a limpeza dos locais e realizar desinfeccións de forma periódica

6. A adquisición de equipamentos ou realización de obras que permitan a ventilación e renovación do aire 

7. Cartelaría e puntos de informacións, físicos ou dixitais, sobre as medidas de prevención ante o COVID-19

8. De xeito excepcional, outros que poidan contribuír a protexer a saúde dos comerciantes, empregados e clientes fronte ao COVID-19, o cal se motivará na resolución de concesión.

 

A contía da axuda será do 100% dos conceptos subvencionables, cun límite máximo por solicitante de 1.200 euros

Información:

- No Servizo de Atención Telemática a través do teléfono 900 81 51 51 ou 981 54 11 47
- A través de www.igape.es ou en informa@igape.es

máis información

Adelanto de las ayudas de la PAC 2020

MR242A - Acreditación de la formalización del préstamo del adelanto de la PAC 2020

En plazo:  13/06/2020 - 30/08/2020

 

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica la orden que permite anticipar a unos 27.000 agricultores y ganaderos gallegos hasta 210 millones de euros de la PAC a interés cero, tras el acuerdo entre la Xunta y varias entidades financieras. Con esta publicación y con los convenios suscritos entre el Gobierno gallego y las entidades bancarias, los productores pueden obtener el adelanto de las subvenciones sin intereses.

Por lo tanto, los interesados pueden solicitar estos empréstitos sin interés hasta el 30 de julio en las oficinas de Abanca, Caixa Rural Galega, Sabadell, Santander y CaixaBank, e ingresar de forma inmediata unas aportaciones que suelen cobrarse en otoño.

 

A dónde acudir

Consellería do Medio Rural

Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA)

R/Irmandiños S/N (Salgueiriños)

15705  Santiago de Compostela  (Coruña, A)

Teléfono: 981546262

Email: saa.fogga@xunta.gal

https://fogga.xunta.gal/gl/politica_agraria_comun

 

La Delegación del Gobierno en Galicia recuerda que el próximo lunes, 15 de junio, finaliza el plazo para que agricultores y ganaderos presenten la solicitud única de ayudas de la Política Agraria Común (PAC)

13/06/2020
máis información

Ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral

SI440A - Ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral como medida de fomento de la corresponsabilidad para los trabajadores que se acojan a la reducción de la jornada de trabajo.

En plazo:  13/06/2020 - 13/07/2020

 

Esta resolución tiene por objeto establecer las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral como medida de fomento de la corresponsabilidad para las personas trabajadoras y las familias monoparentales que, entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020, ambos inclusive, tengan una situación de reducción de su jornada de trabajo para el cuidado de hijos y hijas, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones establecidos en esta resolución.

 

 

13/06/2020
máis información

AXUDAS PARA A RENOVACIÓN DE MAQUINARIA- M. AGRICULTURA

 

No BOE do 13 de xuño se recolle a publicación do Plan Renove de Maquinaria, dotado con  8 millons de euros.

Prazo de solicitudes ate o 15 de setembro.

 

"Podrán ser beneficiarios de las ayudas del Plan Renove 2020, las personas físicas, empresas privadas y agrupaciones de agricultores

 

El sistema de estas ayudas es la concesión directa de las subvenciones estatales destinadas a la adquisición de los siguientes tipos de máquinas nuevas:

 

a) Tractores

b) Máquinas automotrices: de recolección, de aplicación de productos fitosanitarios y fertilizantes, excluidas cisternas de purín

c) Maquinas arrastradas o suspendidas: sembradora directa, abonadora, equipos de aplicación de productos fitosanitarios, cisternas de purín con sistemas de localización de producto en el suelo (rejas y discos), tubos flexibles (mangueras) o rígidos (para aplicación justo sobre el suelo), así como sistemas de localización de purín en el suelo independientemente de la cisterna.

 

El importe global de las ayudas será de 8 millones de euros."

13/06/2020
máis información

Ayudas económicas para fomentar asociacionismo y participación de mujeres

SI437A - Ayudas económicas destinadas a fomentar el asociacionismo y la participación de las mujeres.

En plazo:  23/05/2020 - 22/06/2020

DOG Núm. 98 Viernes, 22 de mayo de 2020 Pág. 20861

 

a) Línea 1: consolidación del movimiento asociativo, destinada a compensar gastos corrientes que origine el mantenimiento y funcionamiento de las asociaciones de mujeres y de sus federaciones

 

b) Línea 2: promoción de actuaciones y actividades singularizadas en materia de igualdad, de prevención de la violencia de género y de acompañamiento de las víctimas, con especial incidencia en las mujeres rurales, mujeres mayores y/o mujeres en situación de vulnerabilidad, en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género.

08/06/2020
máis información

Curso para comerciantes y hosteleros sobre medidas higiénicas y sanitarias para prevenir el covid-1

Curso para comerciantes y hosteleros sobre medidas higiénicas y sanitarias para prevenir el covid-19.

La próxima semana habrá dos nuevos cursos uno en A Estrada y otro en Lalín, con inscripción abierta en info@ponorte.com.

 

Para calquera dúbida, pode contactar con

Teléfono   986 79 44 63

Email    info@ponorte.com

 Horario  Luns a Venres .. 08:00H - 15:00H   Horario de rexistro   Luns a Venres .. 09:00H - 14:00H

Polígono Industrial Lalín 2000
Rúa E, s/n
36519 Lalín - Pontevedra

01/06/2020
máis información

VOTO POR CORREO
VOTO POR CORREO
 • Prazo para solicitar o voto por correo:

Pódese solicitar o voto por correo desde o 19 de maio ao 2 de xullo, ambos inclusive.

Con todo, se vostede pensa exercer o dereito ao voto por correo non espere a última hora. Formule a solicitude canto antes.

19/05/2020

CALENDARIO DE COBRO DE XUÑO A DECEMBRO DO EXERCICIO 2020
26/05/2020
máis información

CONTRA O COVID -19... COLABORA ... ACTÚA DE XEITO RESPONSABLE

14/05/2020
máis información

CESE DO APARELLADOR MUNICIPAL DE AGOLADA

19/05/2020

SUBVENCIÓNS PARA INNOVACIÓN, DIXITALIZACIÓN, IMPLANTACIÓN DE NOVAS FÓRMULAS DE COMERCIALIZACION
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO   CO300C
 
O prazo de presentación finaliza o 29/05/2020
 
Orde do 30 de xaneiro de 2020 (DOG Nº36 do 21/02/2020) - Bases reguladoras e convocatoria 2020
Orde do 6 de maio de 2020 (DOG Nº90 do 11/05/2020) - Continuación de prazos
Orde do 8 de maio de 2020 (DOG Nº92 do 13/05/2020) - Ampliación do prazo
 

Información e tramitación en

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Edificio Administrativo San Caetano, 3º andar

15071 Santiago de Compostela (Coruña, A)

Teléfono: 981 54 55 57 / 981 54 59 15

Fax: 981545541

Email: cei.dxc.axudas@xunta.gal
http://ceei.xunta.gal

13/05/2020
máis información

MODIFICACION ACTUACIONS FASE 1- COVID19-BOE
16/05/2020
máis información

Fase 1: TODO O QUE SE PODE FACER EN GALICIA A PARTIR DO 11 DE MAIO

 Galicia entra na Fase 1 da Desescalada a partir do día 11 de maio.       

 

 • Se permiten los velatorios de 15 personas como máximo al aire libre, y de 10 en espacios cerrados.
 • Los entierros están limitados a 15 personas, más el sacerdote o persona del culto religioso que corresponda.
 • Se permite hacer mercadillos al aire libre limitados al 25% de su capacidad.
 • Los templos religiosos o lugares de culto pueden abrir limitados a un tercio de su capacidad en esa fase.
 • Actos y espectáculos al aire libre: Limitados a menos de 200 personas, tienen que ser sentados y manteniendo la distancia necesaria.
 • Turismo activo y de naturaleza: Por grupos limitados.
 • Pueden abrir los comercios de menos de 400 metros cuadrados, excluyendo aquellos que formen parte de centros comerciales 

  En la fase 0 se requería cita previa, y ahora ya no hace falta. Estas son las normas:   

  • Los comercios están limitados al 30% de su aforo.
  • Se debe guardar una distancia de seguridad de 2 metros entre personas.
  • Los comercios deben establecer un horario preferente para mayores de 65 años.
  • Los comerciantes deben desinfectar dos veces al día sus locales.

 

 • Desde este lunes reabren también las terrazas de los establecimientos hosteleros que decidan abrir, con una limitación de espacio del 50%.
  • Un máximo de 10 personas en casas, espacios abiertos y mesas de una terraza.
  • Distancia social de 2 metros entre personas.
  • Mantener medidas de higiene para evitar contagios.
  • Excluidas personas de avanzada edad, inmunodeprimidas, diabéticas o embarazadas.
08/05/2020
máis información

LEVANTADA PROHIBICION DE QUEIMAS AGRICOLAS

José González Vázquez    Conselleiro do Medio Rural

 

RESOLVO: Levantar a suspensión da realización de queimas nos terreos rústicos, suxeitas á obtención de autorización previa ou a comunicación, segundo corresponda a partir do vindeiro 11 de maio de 2020.

 

Para iniciar, a tramitación e en canto non estean abertas ao publico as oficinas dos distritos ou servizos de prevención de defensa de incendios, os interesados poderán utilizar dúas vías:

 

ou ben chamando ao   teléfono 012

ou a vía telemática desde o enderezo web: https://queimasweb.xunta.gal.

Respecto daquelas autorizacións xa notificadas e das comunicacións xa efectuadas que foron deixadas sen efecto por acordo deste Centro de Coordinación Operativa do 13 de marzo de 2020, cómpre que os interesados soliciten nova autorización ou realicen nova comunicación de conformidade coa normativa aplicable

08/05/2020
máis información

DESESCALADA

Nos concellos de menos de 5000 habitantes podemos sair a dar un paseo, (os maiores que o precisen e os nenos poden ser acompañados), ou facer deporte individualmente. O radio de 1 km e de ser posible sempre debemos de respectar unha distancia de uns 2 metros e o horario debe estar entre as  6 da mañan e as 23 horas.

 

No resto de comportamentos debemos de seguir igual, en supermercados, farmacias, entidades bancarias, encontros polas ruas,  etc... gardar as distancias sempre e respetar  aforo dos locais, así como manter as medidas hixienicas, lavado de mans, roupa, desinfección de elemntos mobles etc...

 orden ministerial publicada por el BOE.

Fase 0: Qué se puede hacer en la fase 0 de la desescalada del coronavirus

Guía visual de la desescalada

 

01/05/2020

COVID 19- CONCELLO de AGOLADA

O Concello de Agolada está a desenrolar actuacións en materia de control e vixianza da pandemia e na  loita contra o Covid-19.

Entre outras coordina sesións de desinfecciónción e limpeza en zonas con afluencia de público mediante os traballos de persoal de Protección Civil e persoal do Concello e o uso de maquinaria e equipos axeitados.

 

Así mesmo se traballa  na limpeza e desinfección de zonas coma o Centro de Saude, de xeito periódico e coordinado coa Xunta de Galicia, como o do pasado día martes 14/04/2020.

 

Os servizos sociais continúan a desenrolar as súas tarefas en todos os campos tales coma reparto de alimentos, e atención do servizo do SAF para o que se está a investir unha importante partida económica en equipos de protección na procura da seguridade tanto de traballadores coma de usuarios.

 

Os telefonos directos dos servizos sociais  son 665 47 48 02 e 662 10 90 38.


Alternativa para a comercialización de produtos agrogandeiros de proximidade
A canle alternativa funcionará mediante a posta en contacto por parte da Consellería do Medio Rural dos agricultores, gandeiros e industrias de transformación de produtos agrogandeiros que se adhiran a ela.

ESCOITAR

PDF

 

14/04/2020
máis información

IN421O - Axudas para proxectos de enerxía solar fotovoltaica.
máis información

IN421P - Axudas para proxectos de enerxías renovables de uso térmico
máis información

Guía para empresas y trabajadores que retoman la actividad este lunes

Descargate la guía aquí.

 

 

 

 

máis información

NOVO XUSTIFICANTE OBRIGATORIO POR DESPRAZAMENTO LABORAL

 

Modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo.

31/03/2020
máis información

Medidas para facer fronte ás consecuencias económicas xeradas polo Covid19

Para tentar paliar as consecuencias económicas da crise sanitaria, o Instituto de crédito oficial (ICO) e o Igape están poñendo en marcha liñas de avais para o tecido productivo afectado. Nestes enlaces pódese consultar a información detallada para que os negocios locais poidades valorar a súa conveniencia. O día 1 de abril, tamén está previsto que o goberno central aprobe un novo paquete de medidas, polo que estas liñas iránse completando nos vindeiros días.

máis información

Suspensión de prazos para a tramitación dos procedementos
máis información

ED601B - Axuda extraordinaria comedores escolares.

Próxima apertura:  31/03/2020 - 06/04/2020

Establecense as bases reguladoras e poderán ser beneficiarias destas compensacións as familias con un ou máis fillas/os escolarizados en centros públicos xestionados pola consellería que teñan a condición de comensais gratuítos ou pagadores dun euro nas relacións de comensais correspondentes ao 31 de xaneiro de 2020.. DOGA 62 do luns 30 de Marzo

 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

SUBDIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS

S. XESTIÓN COMEDORES ESCOLARES DOS CENTROS NON UNIVERSITARIOS

San Caetano, s/n

15781  Santiago de Compostela  (Coruña, A)

Teléfono: 881995188 / 981544461

Fax: 981545443

http://www.edu.xunta.es/portal/

 

30/03/2020
máis información

Medidas extraordinarias para facer fronte ás consecuencias económicas xeradas polo Covid

Para tentar paliar as consecuencias económicas da crise sanitaria, o Instituto de crédito oficial (ICO) e o Igape están poñendo en marcha liñas de avais para o tecido productivo afectado. Nestes enlaces pódese consultar a información...

02/04/2020
máis información

 

 

18/03/2020
máis información

INFORMACION COVID-19

 

MAIS INFORMACIÓN A TRAVÉS DO SERGAS

03/03/2020
máis información

O Concello de Agolada pon a dispor das empresas e traballadores un modelo de certificado acreditativo da necesidade de desprazamento durante o estado de alarma por causas laborais.

 

Unha vez descargado poderase cumprimentar a man ou no ordeador.

16/03/2020
máis información

máis información

AVISO - PLAZOS PROCEDIMIENTOS

En virtud de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se establece la suspensión e interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público.

 

Esta medida se aplica a todo el sector público definido en la LPAC, que según su artículo 2 comprende a la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran las Administraciones Locales.

 

El mismo Real Decreto establece que la duración de esta situación excepcional tendrá un plazo máximo de quince días, si bien el artículo sexto de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, habilita su prórroga siempre que la misma sea aprobada por el Congreso de los Diputados, siendo a fecha de hoy muy posible dicha prórroga.

 

Solamente se reiniciará el cómputo de los plazos una vez que el Real Decreto pierda su vigencia o la pierdan las prórrogas que se realicen sobre el mismo.

 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

 

máis información

DECRETADO ESTADO DE ALARMA

O goberno de Espanha aprobou o Decreto Lei que establece unha serie de obrigas para todas as persoas en territorio español.

A norma limita en beneficio de todos, as liberdades de movemento e de actividade.

O concello de Agolada agradece a todos os veciños que as tomen en consideración e que atendan a todas as obrigas contidas en dito Real Decreto que poden descarregar dende o enlace de máis información.

 

Avisamos ademais de que circula unha mensaxe na que se refire que persoal presuntamente da Cruz Bermella está a achegarse a domicilios particulares coa pretendida intención de facer probas do contaxio polo coronavirus. Supoñendo  que a limitación de movementos  impida seguir co dito fraude, pero ante a dubida  e en prevención de fraudes se avisa que dende dita organización, Cruz Bermella, non se está a levar a cabo ningunha serie de probas a domicilio. 

 

Teléfonos de información.

Guardia Civil Lalín 986 78 71 19

Coronavirus. Sanidad   900 400 116

máis información


PECHE AO PUBLICO CONCELLO AGOLADA

Ata novo aviso e por precaución o Concello de Agolada permanecerá pechado ao público en xeral.

Para a presentación de calquera notificación, os escritos comunicacions ou trámites de caracter urxente e inexcusable, os usuarios  poden empregar a sede electrónica municipal

 

OS TELEFONOS DE CONTACTO  DOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS APARECEN NESTE ENLACE SALVO OS DE SECRETARIA QUE NON ESTARAN OPERATIVOS TEMPORALMENTE.  ASI MESMO SE COMUNICA COMO

BUZON DE ENTRADA DE CORREOS ELECTRONICOS O SEGUINTE   concello@agolada.es

Guía COVID-19

 


13/03/2020
máis información

10/03/2020
máis información

REHABILITACION CABALERIZAS

Os traballos de arranxo e rehabilitación da denominada edificación das cabalerizas no entorno dos Pendellos de Agolada xa está en marcha.  As obras de reparación de cubertas e consolidación de valos están a desenrolarse ao longo destes tempos. Xa podemos ver a descuberta das edificacións a fin de poder continuar coa consolidación de valos e muros e posteriormente colocar a nova cuberta.

 

 

máis información

VI422E- AXUDAS EFICIENCIA ENERXÉTICA

VI422E - Subvencións dos programas de fomento da mellora da eficacia enerxética e sustentabilidade en vivendas e de fomento da conservación, da mellora da seguridade de utilización e da accesibilidade en vivendas do plan estatal de vivenda 2018-2021.

En prazo:  27/02/2020 - 26/03/2020

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

1.- Mellora da envolvente térmica da vivenda ou do edificio.

2.- A instalación de sistemas de calefacción, refrixeración, produción de auga quente sanitaria e ventilación para o acondicionamento térmico ou o incremento da eficiencia enerxética dos xa existentes.

3.-A instalación de equipamentos de xeración ou que permitan a utilización de enerxías renovables, como a enerxía solar fotovoltaica, biomasa ou xeotermia que reduzan o consumo de enerxía convencional térmica ou eléctrica da vivenda.

4.-Actuacións que melloren o cumprimento dos parámetros establecidos no documento básico do CTE protección contra o ruído (DB-HR).

5.- As actuacións que melloren o cumprimento e permitan reducir de forma efectiva no interior da edificación a media anual de concentración de radón a niveis inferiores a 300 Bq/m3

26/02/2020
máis información

UN ANO MÁIS E GRAZAS AO ESFORZO DA NOSA TÉCNICO DE CULTURA INMA GALEGO, VOS PODEMOS OFRECER XA UN PEQUENO AVANCE DAS MOITAS SORPRESAS E ACTIVIDADES QUE NOS AGARDAN NESTA NOVA EDICIÓN DA MOSTRA DE ARTESANÍA DE AGOLADA.    VAN 24 E AS QUE VEÑAN,...ACHÉGATE A MIRAR E VAI FACENDO OCO NA TÚA AXENDA DE VERÁN...

máis información

MR404A - Ayudas a la incorporación de personas jóvenes a la actividad agraria.
MR404A - Ayudas a la incorporación de personas jóvenes a la actividad agraria.

Plazo de presentación: ABIERTO  29/01/2020 - 28/02/2020

¿A quién va dirigido?

Cualquier persona que en el momento de presentar la solicitud de la ayuda a la primera instalación haya cumplido los dieciocho años y no haya cumplido más de cuarenta años, cuente con la capacitación y la competencia profesionales idóneas y se establezca en una explotación agraria por primera vez como titular de esa explotación; podrá establecerse de manera individual o junto con otros agricultores, en cualquier forma jurídica.

 

Consellería do Medio Rural

Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural de Pontevedra

Servizo de Explotacións Agrarias de Pontevedra

R/ Fernández Ladrera, 43-2º

36003  Pontevedra  (Pontevedra)

Teléfono: 886206199 / 986805422

Fax: 886206588

 

máis información

Emprega Xuventude 2020

Axudas a inserción laboral de persoas menores de 30 anos.

máis información

BONIFICACION IBI AGRARIO 2020

 

 

 

 

 

02/01/2020
máis información

O PAI RECIBE AXUDAS DE POLITICA SOCIAL PARA EQUIPAMENTOS
O PAI RECIBE AXUDAS DE POLITICA SOCIAL PARA EQUIPAMENTOS

A Consellería de Política Social a través da Dirección Xeral de Familia , Infancia e  Dinamización Demográfica, ven de conceder unha axuda por importe de 6.753,30 euros ao Concello de Agolada, estes fondos se integran dentro dos Fondos FEDER da unión europea , e permitirá dotar ao PAI do Concello con unha serie de melloras que abranguen novas dotacións de equipamento para almacenaxe, baldas, estantes e perchas, así como a adquisición de novos xogos e elementos de formación lúdica e o equipamento necesario para a introducción temperá nas aulas de elementos de novas tecnoloxías tales como pizarra dixital, proxector, altofalantes etc...que redundarán nunha mellora na atención aos menores e na súa primeira formación.

15/11/2019

NOVA SINALIZACION OS PENDELLOS DE AGOLADA
NOVA SINALIZACION OS PENDELLOS DE AGOLADA

Tras varios meses de agarda, por fin se colocan os novos indicadores relativos aos pendellos e financiados pola Excma Deputación Provincial de Pontevedra dentro da liña de axudas para a Rehabilitación e Sinalizacion do Patrimonio Histórico e Cultural dos anos 2018 e 2019.

 

Consta de dous totems monolitos e varias unidades de sinalización direccional horizontais e postes indicadores peonís, así como 4 paneis informativos sobre Os Pendellos.

 

01/10/2019

NOVO LOCAL DA OFICINA AGRARIA COMARCAL

19/09/2019
máis información

AXUDAS A COMPRA DE VIVENDA EN AGOLADA- ATE 10.000 EUROS

PRAZO:

ATE O VINDEIRO 31 OUTUBRO DE 2019.

 

 

 

01/08/2019
máis información

INFORMACIÓN AO CONTRIBUINTE

 ORAL CENTRAL

Avenida de Marín, 9 baixo
36003 Pontevedra
Tel. +34 986 804 100
Fax +34 986 853 015
E-mail: informacion.oral@depo.es

 

ORAL Lalín (Deza)

 • Enderezo Praza de Galicia, núm. 1, edificio Castro Tecnolóxico
 • 36500 Lalín
 • 42.660629776972100, -8.116347102685495
 • Teléfono 886 217 100
 • Horario De luns a venres, de 9:00 a 14:00 h

Servizos  Oficina Virtual Tributaria

máis información

Ofertas de Prácticas y Empleo- REMUNERADAS

Se eres estudante universitario e superaches o 50% dos creditos ou alumno de Doutoramento, Mestrado ou Posgrao, ou se obtiveches o teu título Universitario ou de FP nos derradeiros 3 anos  esto pode interesarche...

máis información

Ligazóns
XUNTA
Dep. de Pontevedra
Axencia Tributaria
SERGAS
Ligazóns en Agolada
C.E.I.P
Banda de Música
Extra info
mapa
O tempo

Servizos electrónicos

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Preme AQUÍ

xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

DESCARGA AQUÍ OS

TEUS IMPRESOS

 

PADRÓN HABITANTES

 

ELECCIONS GALICIA

12 XULLO

 

 

 

    VIOLENCIA

    DE XÉNERO

 ______________________

Premios e concursos

 __________________

 FORMACIÓN

 

CURSOS CELGA

 

 

 

IGUALDADE

 

 

_____________________

DESENROLO RURAL

AGROopOrtunidades
   NOVOS CULTIVOS

 ____________________

AXUDAS E SUBVENCIONS

_____________________

ORIENTACIÓN LABORAL

Guía de axudas públicas 2019

 ___________________

IGVS Xunta

AXUDAS

A COMPRA

DE VIVENDA

 

TRADUCE A WEB

AO TEU IDIOMA

Herramienta de traducción gratuita de páginas web
 

LIGAZÓNS

 

MOSTRAS ARTESANIA AGOSTO

 EDICION 2020- AVANCE


 

 

 

 

 

EDICION 2019 (XXIII)

Enlace

 

EDICION 2018 (XXII)

info XXII Mostra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventosa
 
__________________

 

OFERTAS DE EMPREGO

__________________

_________________

 

  

 

________________

 

GANDEIRÍA

ECOLÓXICA

_______________

VESPA VELUTINA

Info Xunta Galicia


Información Útil

Vídeos Trampas

 


 

 


Inicio Xeral Axenda Administración
© Concello De Agolada