Xoves    29 de Setembro do 2022
Inicio Xeral Axenda Administración
Xeral
Historia
Románico
Pazos
Situación
Feira
Ríos
Ocio
Turismo rural
Axenda
Teléfonos
Pedaneos
Asociacións
Fotos
Mapa de parróquias
Administración
Ordenanzas
Perfil do Contratante
Obras
Bandos
Emprego

 

FARMACIAS DE GUARDIA

 

 

Ordenanzas.

Modelos Formularios etc...

_____________________

 ____________________

PDF POR PARTES

PDF COMPLETO .RAR

__________________

 

 

 

  

BASES CONVOCATORIAS

ORIENTACIÓN LABORAL

Obradoiro formativo: O Curriculum Vitae modelo Europass

________________

CREA O TEU CURRICULUM

EVENTOS- PUNTO de LALÍN

 

                                                               

PROXECTO LABORA 2020

      DEPO.GAL

___________________

 

ENLACE O MEU CONCELLO

 

 

________________

 

Banco de Terras de Galicia

_____________________

 

Sistema de Información Territorial de Galicia

_____________________

 

Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas

 

_____________________

    PIC AGOLADA

Sede Electrónica do Catastro

____________________

 

Igape

____________________

Axuda Gratuita en Liña

____________________

 

___________________

 

 _______________

 

_______________

 


 

 

 

 

 

 

 

AXUDAS AO AGROCOMPOSTAXE 2022-ULTIMOS DÍAS

 

BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA A IMPLANTACIÓN DE AGRO-COMPOSTAXE EN SINERXÍA COS BIORRESIDUOS MUNICIPAIS

 

O PRAZO PARA A MANIFESTACION DE INTERESE REMATA O 17/09/2022. 

 

Entidades beneficiarias

Poderán ser beneficiarias desta liña de subvencións aquelas entidades, empresas, cooperativas e persoal autónomo da provincia de Pontevedra que, como consecuencia da súa actividade, sexan xeradores de residuos orgánicos susceptibles de seren compostables e consumidores de fertilizantes ou emendas de orixe orgánica.

máis información

 

máis información

SORTEO CANDIDATOS A JURADO 2022

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado (B.O.E. nº 122 de 23 de Mayo),  el sorteo para la formación de las listas de candidatos a jurados se celebrará el día 21 de septiembre de 2022, por lo que estará a exposición las listas electorales no más tarde de siete días hábiles antes del sorteo.  Las mismas, pueden consultarse en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Agolada desde el día 7 de septiembre. 

 

"artículo 13.2 de la Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado"

2. Los candidatos a jurados a obtener por sorteo se extraerán de la lista del censo electoral vigente a la fecha del sorteo, ordenada por municipios, relacionada, dentro de éstos, alfabéticamente y numerada correlativamente dentro del conjunto de la provincia. Dicha lista se remitirá para su anticipada exposición durante siete días a los respectivos Ayuntamientos. El sorteo, que se celebrará en sesión pública previamente anunciada en un local habilitado al efecto por la correspondiente Audiencia Provincial, se desarrollará en la forma que reglamentariamente se determine.

máis información

Axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola

ORDE do 12 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo en Galicia, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI), no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR351A).

máis información

Agolada volve celebrar o 17 e 18 de setembro a feira de maquinaria agrícola

máis información

IG253 - PROYECTOS DE INVERSIÓN EMPRESARIAL EN EL SECTOR ALOJAMIENTO

 

máis información

IG287 - AYUDAS A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO (2022)

 

máis información

KIT DIGITAL

máis información

Convocatoria de ayudas para la digitalización e innovación en la industria forestal – madera de Galicia

máis información

AVISO IMPORTANTE- PORTODEMOUROS

 

máis información

 

máis información

máis información

RESOLUCIÓN “ADQUISICIÓN DE BARREDORA
 RESOLUCIÓN “ADQUISICIÓN DE BARREDORA
máis información

RESOLUCIÓN “MELLORA DE CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL- BROCOS
RESOLUCIÓN  “MELLORA DE CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL- BROCOS
máis información

QUENDAS CAMPAMENTO AGOLADA

ACTA SELECCION MOTOBOMBAS 2022
19/07/2022

CONTRATACION CONDUTORES MOTOBOMBA 2022


BOLSA DE EMPREGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
máis información

FIRME DE FORMIGON-ALDEA FONDO DE BRANTEGA
FIRME DE FORMIGON-ALDEA FONDO DE BRANTEGA

máis información

BOLSA EMPREGO- AUXILIAR ADMINISTRATIVO-

 

RELACIÓN PROVISONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS DO PROCESO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO:    AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADXUNTA A SECRETARÍA

 

A relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos da convocatoria para a constitución dunha bolsa de emprego para cubrir as posibles baixas ou vacantes de Auxiliar Administrativo; Secretaría-Intervención e a que segue  LISTA

 

 

ACTA DE VALORACION DE CONCURSO OPOSICION BOLSA EMPREGO AUX ADMTVO ADXUNTO A SECRETARIA

03/06/2022
máis información

RESOLUCIONS 2022- RISGAS- COOPERACIÓN- APROL RURAL

O CONCELLO DE AGOLADA resultou beneficiario de 3 resolucions para a contratación dun total de 8 persoas que serán remitidas polo servizo público de emprego de entre aquelas que figuren nas súas bases de datos como persoas  desempregadas e inscritas como demandantes con dispoñibilidade para o emprego e que cumpran os criterios de cada convocatoria, TR351F, TR351A e TR351G.. A selección efectuarase de acordo as bases da convocatoria para cada un dos postos segundo os requisitos de cada un e de entre os candidatos remitidos polo SPEG. As contratacions son todas elas temporais de interes social e denominados, Risgas, Cooperación e Aprol Rural.   A finalidade é a de cubrir postos de traballo temporais relacionados nos seguintes servizos:

 

 RESOLUCIONS

 

máis información

APROL RURAL 2022
06/06/2022

P COOPERACION- SOCORRISTAS 2022
09/06/2022
máis información

RISGAS - 2022
máis información

máis información

máis información

AXUDAS DA DEPUTACIÓN- EMERXENCIA SOCIAL 2022
AXUDAS DA DEPUTACIÓN- EMERXENCIA SOCIAL 2022

A Deputación de Pontevedra resolveu a concesión de Axudas básicas de Emerxencia Social ao Concello de Agolada para o ano 2022 por un importe de 8.500 euros. As cuantías desglósanse en 4.000 euros para investimento e 4.500 para gasto corrente.

 

Son axudas económicas cuio OBXETO e dar apoio económico, de maneira excepcional e extraordinaria, para poder atender ás demandas de necesidade urxente e puntual das veciñas e veciños que se atopenen situación ou risco de exclusión social, con especial atención ás persoas con menores ao seu cargo, ademáis de dar resposta a situaciones de grave emerxencia.

 máis información

ARRANXO DE VIAIS CON FORMIGON- BASADROA e RAMIL//RESOLUCIÓN DA DEPUTACIÓN de PONTEVEDRA

 

Vistos os informes do enxeñeiro xefe do servizo de Cooperación, de data 26/04/2021, e da xefa do servizo de Cooperación de data 12/05/2021 que conclúen favorablemente a tramitación da subvención, e do informe da intervención provincial, de data 06/07/2021, a Xunta De Goberno, acorda por unanimidade:

 

- Conceder ao Concello de Agolada, CIF P3602000F a cantidade de 77.557,02 € con destino ao financiamento do investimento “Mellora de camiños de titularidade municipal con firme de formigónAldea Basadroa e Ramil” (Expte. 2021017412) cun orzamento do mesmo importe

máis información

MR605A - Accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres

Convocatoria 2022     En prazo:  25/02/2022 - 29/04/2022

Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento administrativo MR605A), e realizar a convocatoria para o ano 2022, a través de dúas liñas de axuda.

2. As dúas liñas de axuda obxecto de subvención son as seguintes:

a) Liña I (medida Feader 8.3 axudas para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes): axudas para realizar tratamentos silvícolas (prácticas preventivas, de carácter local e a pequena escala, que permitan crear descontinuidades verticais e horizontais da cuberta vexetal e o control selectivo de combustible, como son rozas, desmestas, rareos e podas), coa finalidade de prevención de incendios e as axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados nas masas de coníferas por enfermidades fúnxicas defoliadoras, e especificamente en piñeirais de piñeiro do país ( Pinus pinaster), piñeiro insigne ( Pinus radiata) e piñeiro negral ( Pinus nigra) .

 

b) Liña II (medida Feader 8.5): axudas para realizar tratamentos silvícolas (rareos, desmestas, podas, cortas de formación, rozas, etc.) e plantacións puntuais de determinadas árbores, directamente vinculadas ao incremento dos valores ecolóxicos dos bosques que non teñan carácter produtivo.

máis información

Avales del gobierno para la adquisición de maquinaria agrícola

Estas ayudas, por valor de 2 millones de euros, cubrirán hasta el 100% del coste de los avales concedidos por Saeca la explotaciones agrarias y empresas de servicios agrarios que suscriban créditos para adquirir maquinaria nueva.

Enlace axuda: https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/05/pdfs/BOE-B-2022-6894.pdf

 

máis información

ACTAS SELECCION PERSONAL PLAN CONCELLOS 2022
máis información

máis información

PROGRAMA KIT DIGITAL - DIGITALIZACION DE EMPRESAS
PROGRAMA KIT DIGITAL - DIGITALIZACION DE EMPRESAS

CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS A LA DIGITALIZACIÓN DE EMPRESAS DEL SEGMENTO I (ENTRE 10 Y MENOS DE 50 EMPLEADOS), DENTRO DEL PROGRAMA KIT DIGITAL

Fecha de inicio de presentación de solicitudes: 15/03/2022 a las 11:00 horas

Plazo de presentación de solicitudes:

15/03/2022
máis información

CONVOCATORIA POSTOS CORREOS 2022- 5377 PRAZAS
CONVOCATORIA POSTOS CORREOS 2022- 5377 PRAZAS

 

Plazas y ámbito de las plazas:

 3254 Plazas de OPE 2018-2020 (Publicadas bases generales 23 de Diciembre de 2020).

 2123 Plazas de OPE 2021 (Publicado en la Web de Correos).

 ÁMBITO PROVINCIAL.

Procedimiento de selección:  Concurso – Oposición Libre.

Tipo de puesto de trabajo  Reparto y Agente/clasificación y Atención al cliente.

 

Podrá seguir toda la información del proceso selectivo en:  https://www.correos.com/personas-y-talento/
 
máis información

Adhesión das empresas turísticas ao Bono turístico #QuedamosenGalicia22

 

DOG Núm. 46   Martes, 8 de marzo de 2022

 

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

RESOLUCIÓN do 1 de marzo de 2022 pola que se determinan as condicións de adhesión das empresas turísticas ao programa Bono turístico #QuedamosenGalicia22 e se abre o prazo para a presentación das solicitudes de participación (código de procedemento TU985C)

 

08/03/2022
máis información

ITINERARIOS PROXECTO LABORA
ITINERARIOS PROXECTO LABORA

 Más información

máis información

PLAN CONCELLOS LIÑA 3 EMPREGO 2022

 

A Xunta de Goberno da Deputación Provincial na súa sesión ordinaria do día 4 de febreiro de 2022, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

 

 

3.31226.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AO CONCELLO DE AGOLADA AO ABEIRO DO PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2022-2023 CORRESPONDENTE Á LIÑA 3: EMPREGO PARA CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS (Expte.2022003502)

 

máis información

COOPERATIVAS

A Unión de Cooperativas AGACA pon en marcha o programa Apoio a Función Xerencial nas Cooperativas Agroalimentarias Galegas

 

Para máis información e inscrición acceder www.agaca.coop

máis información

PROGRAMA INVESTIGO

Programa Investigo

Ayudas destinadas a la financiación por el Servicio Público de Empleo Estatal, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del "Programa investigo", de contratación de personas jóvenes de 16 o más años y que no hayan cumplido 30 años, y que se encuentren desempleadas e inscritas como demandantes de empleo, en el momento de comenzar la relación contractual, en la realización de iniciativas de investigación e innovación.

máis información

LABORA DEPUTACION de PONTEVEDRA

O proxecto “Labora 2020” está dirixido aos colectivos vulnerables, indicados como tal na convocatoria de 2018 de axudas do Fondo Social Europeo, previstas no Programa Operativo de Emprego, Formación e Educación (POEFE), destinadas a entidades locais para a inserción das persoas máis vulnerables (AP-POEFE).

máis información

AXUDAS IDAE- RENOVACION ALUMBRADO RURAL AGOLADA

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:

Renovación de alumbrado público de las zonas rurales para la mejora de la eficiencia energética en el Ayuntamiento de Agolada, así como la adaptación de los cuadros de mando y protección para el correcto funcionamiento del nuevo sistema de Iluminación LED a instalar; cumpliendo con la normativa vigente.

ALCANCE DE LA INVERSIÓN REALIZADA:

113.945,70 euros

INVERSIÓN REALIZADA:

113.945,70 euros

AYUDA OBTENIDA:

86.276,56 EUROS

AHORROS ENERGÉTICOS OBTENIDOS:

INSTALACIONES OBJETO DEL PROYECTO SIN REFORMAR

 

Nº PL

Potencia instalada kW

Consumo energía kWh/a

Coste energía €/a

TOTAL

527

26,088

104.687

12.322,95

 

INSTALACIONES OBJETO DEL PROYECTO TRAS LA REFORMA

 

Nº PL

Potencia instalada kW

Consumo energía kWh/a

Coste energía €/a

TOTAL

527

17,370

56.800

8.112,30

 

máis información

IDAE: FEDER-EELL-2018-000099

RESOLUCIÓN por la que se estima FAVORABLEMENTE la solicitud de ayuda al AYUNTAMIENTO DE AGOLADA, titular de CIF: P3602000F, formulada en el contexto del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (B.O.E. nº 144, de 17 de junio de 2017).

máis información

ANUNCIO FORMALIZACION CONTRATO ADMTVO EFIC ENERGETICA
27/12/2019

MELLORA DE CAMIÑOS CON ASFALTADO ÓRREA- DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

Con data 24 de maio de 2021, elévase á Presidencia da Deputación  a seguinte PROPOSTA DE RESOLUCIÓN:

 

CONCEDER ao Concello de AGOLADA, CIF: P3602000F, unha subvención por reinvestimento de baixa, por importe de 16.901,92 euros co obxecto do financiamento do investimento “MELLORA DE CAMIÑOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL CON FIRME DE ASFALTO- PISTA DE ORREA” (Expdte 2021023033).


─ Autorizar e comprometer o gasto na aplicación 2021/942.9425.762.45.2019 do vixente orzamento provincial na que existe crédito suficiente para facer fronte ó gasto.

 


ANUNCIO EXPOSICION ICIO - MODIFICACION
09/07/2021

PLAN MELLORA DE CAMIÑOS 2020 MR701E

AGADER, ven de subvencionar por importe de 27.815,48 euros a execución do proxecto denominado EIDEAN 2 dentro do Plan de mellora de camiños de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021 (MR701E).

 

 

máis información

AXUDAS DA DEPUTACIÓN- EMERXENCIA SOCIAL 2021
AXUDAS DA DEPUTACIÓN- EMERXENCIA SOCIAL 2021

 

A Deputación de Pontevedra ven de concederlle ao Concello de Agolada unha axuda de 8.500 euros para o ano 2021 en Axudas básicas de emerxencia social.

 

Desglósase esta cantidade en 5.500 euros para gastos correntes e 3.000 euros para gastos de investimento.

 

Estas axudas xorden co obxectivo de proporcionarlles aos concellos de menos de 20.000 habitantes apoio económico para poderen atender aos demandas de necesidade urxente e puntual das veciñas e veciños que se atopen en risco de exclusión social, con especial atención ás persoas con menores ao seu cargo, ademáis de darlles resposta a situacións de grave emerxencia.


INFORMACIÓN AO CONTRIBUINTE

 ORAL CENTRAL

Avenida de Marín, 9 baixo
36003 Pontevedra
Tel. +34 986 804 100
Fax +34 986 853 015
E-mail: informacion.oral@depo.es

 

ORAL Lalín (Deza)

  • Enderezo Praza de Galicia, núm. 1, edificio Castro Tecnolóxico
  • 36500 Lalín
  • 42.660629776972100, -8.116347102685495
  • Teléfono 886 217 100
  • Horario De luns a venres, de 9:00 a 14:00 h

Servizos  Oficina Virtual Tributaria

máis información

Ligazóns
XUNTA
Dep. de Pontevedra
Axencia Tributaria
SERGAS
Ligazóns en Agolada
C.E.I.P
Banda de Música
Extra info
mapa
O tempo

Servizos electrónicos

 

 

    AXUDAS IDAE

Renovación Alumbrado

en el Rural

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Preme AQUÍ

xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

DESCARGA AQUÍ OS

TEUS IMPRESOS

 

PADRÓN HABITANTES

 

 

  FACEBOOK

 

 GUIA VENDA DIRECTA

 

 

    VIOLENCIA

    DE XÉNERO

 ______________________

Premios e concursos

 __________________

 FORMACIÓN

 

CURSOS CELGA

 

 

 

IGUALDADE

 

 

_____________________

DESENROLO RURAL

AGROopOrtunidades
   NOVOS CULTIVOS

 ____________________

AXUDAS E SUBVENCIONS

_____________________

ORIENTACIÓN LABORAL

Guía de axudas públicas 2019

 ___________________

IGVS Xunta

AXUDAS

A COMPRA

DE VIVENDA

 

TRADUCE A WEB

AO TEU IDIOMA

Herramienta de traducción gratuita de páginas web
 

LIGAZÓNS

 

MOSTRAS ARTESANIA AGOSTO

 EDICION 2020- AVANCE


 

 

 

 

 

EDICION 2019 (XXIII)

Enlace

 

EDICION 2018 (XXII)

info XXII Mostra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventosa
 
__________________

 

OFERTAS DE EMPREGO

__________________

_________________

 

  

 

________________

 

GANDEIRÍA

ECOLÓXICA

_______________

VESPA VELUTINA

Info Xunta Galicia


Información Útil

Vídeos Trampas

 


 

 


Inicio Xeral Axenda Administración
© Concello De Agolada