BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE 2 PEÓNS de OBRAS, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL