CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN-LAVADOIROS

A Presidencia, da Deputación de Pontevedra resolve: Vista a proposta de resolución da Xefa do Servizo de Cooperación que é do seguinte teor literal, “SERVIZO DE COOPERACIÓN PLAN CONCELLOS 2022-2023 LIÑA 1 NÚMERO DE EXPEDIENTE : 2022011614 DENOMINACIÓN DO INVESTIMENTO: “RESTAURACION E MELLORA DOS LAVADOIROS DE RAMIL, BERREDO, SAN PAIO, SAN MIGUEL, VIDUEIROS” BENEFICARIO: Concello de AGOLADA ASUNTO: Concesión de subvención; compromiso de gasto que importa 39.300,00 euros