CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN- Mellora de infraestrutura en A Lagoa

A Presidencia da Deputación de Pontevedra, resolveu: Vista a proposta de resolución da Xefa do Servizo de Cooperación que é do seguinte teor literal, “SERVIZO DE COOPERACIÓN PLAN CONCELLOS 2022-2023 LIÑA 1 NÚMERO DE EXPEDIENTE : 2022011642 DENOMINACIÓN DO INVESTIMENTO: “MELLORA DE INFRAESTRUTURA EN A LAGOA CONCELLO DE AGOLADA” BENEFICARIO: Concello de AGOLADA ASUNTO: Concesión de subvención; compromiso de gasto que importa 41.750,00 euros