RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE DATA 16 DE FEBREIRO DE 2023 POLA QUE SE APROBA A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DE SETE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE DATA 16 DE FEBREIRO DE 2023 POLA QUE SE APROBA A LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DE SETE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN, INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DO CONCELLO DE AGOLADA PARA O ANO 2022, PARA A ESTABILIZACION DE EMPREGO TEMPORAL DE LONGA DURACIÓN PREVISTA NO ARTIGO 2 E DISPOSICIÓN ADICIONAL OITAVA DA LEI 20/2021, DE 28 DE DECEMBRO, DE MEDIDAS URXENTES PARA A REDUCIÓN DA TEMPORALIDADE NO EMPREGO PÚBLICO.